اپیلاسیون

  • با لوازم یکبارمصرف – با فوم گیاهی  Bi-ti
اپیلاسیون معمولی کل از ۲۰۰.۰۰۰
اپیلسیون دائم ۳۰۰.۰۰۰