تاتو

سایه ۳۰۰.۰۰۰
هاشور میکرو یا هاشور بلید ۴۰۰.۰۰۰
خط لب با رژلب ۵۰۰.۰۰۰
خط لب ۴۰۰.۰۰۰
خط چشم بن مژه ۳۰۰.۰۰۰
خط چشم کامل ۴۵۰.۰۰۰