تاتو

سایه ۹۰۰.۰۰۰
هاشور میکرو یا هاشور بلید ۱.۲۰۰.۰۰۰
خط لب با رژلب ۱.۵۰۰.۰۰۰
خط لب ۹۰۰.۰۰۰
خط چشم بن مژه ۱.۲۰۰.۰۰۰
خط چشم کامل ۱.۵۰۰.۰۰۰