شینیون

شنیون از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰
شنیون VIP ۱.۲۰۰.۰۰۰