کوپ

کوتاهی با براشینگ از ۴۰.۰۰۰ (کوتاهی – مرتب کردن ) تا ۸۰.۰۰۰ (مدل دار)