کوپ

کوتاهی با براشینگ از ۴۰.۰۰۰ (کوتاهی – مرتب کردن ) تا ۸۵.۰۰۰ (مدل دار)